Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ST ERREN-VOORZEGKUNDE. ij

door de vrye gebeürenisfen, met eene volkomene en even onwankelbaare zekerheid, als de werktuiglyke, of noedzakélyke, iaamenhangen en voortgebragt worden, eén Geheim, ja eene Verborgenheid der GoddelykeBeiïuuring zyn; dan vraag ik, of de werkkrachten ^ waardoor de Planeten regelmatig hunne loopkringen volbrengen, en waardoor wy derzelver ftandeni in het verafgelegendst toekomende, weten aahtewyzen, niet even zoo zeer voor ons verborgen zyn, als de middelen waardoor de toekomftige vrye gebeürenisfen hunne vervulling verkrygen? Men behelpe zich hier niet met de Natuurwetten; men beroepe zich hier op geen Middelpuntzoekende , Middelpuntfchuwënde, en Zwaarte krachten 5 want dit zyn zelfs niet meer dan loutere verfchynfelen • Gewrochten waarvan men de oorzaaken niet kend. Men is geheel onkundig van de, zich fchuilhoudende, hoedanigheden, der beginfelen eener ftoffelyke Natuur, waarin deze krachten, en zoogenaamde Natuurwetten , wier uitwerkzelen men kend en berekend, gegrond zyn. Door welk gebrek aan kennis, de werktuiglykheidinde Natuur, en in de Werktuigkunde zelve, hoe nuttig en noodwendig ook, mede niet anders dan voor verfchynielen te houden zyn. De Middelen derhal ven, die het Alvermogen bezigt, om de werktuiglyke of noodzaakelyke Gebeürenisfen voorttebrengen, zyn dus ih den grond, immers tot nog toe, voor ons een zoo groot geheim, en verborgenheid, als het woii' derlyke faamenvloeifel van vrywillige daader., welken, de Lotgevallen dezer Waereld voortbrengen. En ik bcfluit derhalve?) veilig, dat ik, even zoo onberispelyk B po*

Sluiten