Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%'1 PROEVE OVER DE

nuttige bedoelingen, allezints dienstbaar. Niemand komt het in 't hoofd, in dusdanige waarnemingen iets berispelyks te vinden; Even zoo min als dat een ander Weêrhuizen en' Weêrglazen toebereid of bezigt, om'er Schoon-Weder, Regen, Vorst, Stormen en Tempeesten, uit te voorfpeilen. Wederom ar-deren hebben van ouds, de Hemelen op het aanhoudendfte en naauwkeurigfte waar? genomen, en uit duizenden van Proefondervindingen meenen te ontdekken, dat zekere Handen der Sterren en Gefterntens, by het oogenblik van 'sMenfchen geboorte, Voorteekenen waren, van de voornaamftc hoedanigheden en lotgevallen van zoodanig eenen Geborenen. Deze waarnemingen zyn dus volmaakt eenfoortig, met die, van de daar even aangehaalde Mieren, en dergelyken; In beiden ziet niemand eenig hetminfte verband, immers geen verband van werk - oorzaak, tusfehen het Voorteeken en de Gebeurenis; Beiden hebben eenvoudig, verlèhynfelen in de Natuur, en het gene daar op beftendig (chynt te volgen, in acht genomen, en hierop regelen ter vermeerdering onzer Voorwetenfchap gegrond. Doch de beöordeeling dezer beiden in den aart gelykfoortige waarnemingen, zyn op zeer onderfcheide* ne wyzen behandelt. Op de eerfte vind niemand fchicr iets te zeggen; De laatfte, daar en tegen, zyn het voorwerp der allerfelfte berispingen: Dan, onzes bedunkens , alleen, zoo als wy gezegt hebben, om dat het misbruik van het gebruik niet onderlcheiden word.

S 19-

Laat ons, naadezevoorloopige aanmerking, als nu inzien,

Sluiten