Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STEEREN-VOORZECKÜNBE.

4?

deling, nog iets naders over dit gevvigtig onderwerp voordragen. Dan, hier uit, is teffens de rede klaarblyklyk, waarom een zedelyk vermaner mag fpreken, even als of de Mensch door zyne vry willige daden, zyn toekomftig Lot zoude kunnen veranderen.

§ 44-

Thans is de vraag nogmaals (bm ruin ervarenen in deze materie te hulp te komen). Moet 'er een volkomen zeker Toekomende kunnen gegeven worden, ja of neen? Zoo neen, dan is 'er geen zeker Toekomende; Dan is'er geen Voorwetenfchap, zelfs niet in 't Goddelyke Verftand , Dan is 'er geen grond voor de Goddelyke Voorzienigheid ; En de Waereld, het Heelal, met al deszelfs Gebeürenisfen, is een Baaijerd, aan het geval overgegeven! Dit zou de Christen-Wysgcer Geiler t, niet gaarne ftaande gehouden hebben, en geen Schepzcl kan het ook, met eenige de minfte fchyn van rede doen. Derhalven moet men toeftemmen, dat 'er een volftrekt zeker Toekomende kan gegeven worden. — Voorts vraag ik wederom: Kan eenige hoegenaamde Gebeurenis, eer zy is voorgevallen, door tusfchenkomstvan'sMcnlchc» vryen wil onzeker zyn; Ja of neen ? Zoo ja, dan is 'er geene zekerheid van het Toekomende; En dan kan 'er ook geen volftrekt zeker toekomende gegeven worden. Des moet deze Vraag met neen beantwoord worden; Wyl men anders, volgens het daar even betoogde, in eene ongerymdheid vervallen moet, welke tastbaar is, en een iegclyk in de ooren knarst; Namelyk, dat het

toe-

Sluiten