Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* f R Ö Ë V E OVER DE

toekomende volftrekt zeker, en teffens niet zeker zoude zyn.

S 45-

En of dit nog niet duidelyk begrepen wierd, zoo laat ons de zaak, nog al eens van eenen anderen kant befchouwen. Wy vooronderftellen dat men aan ons toegeve, dat God eene onfaalbaare Voorwetenfchap bezit. Men verbeelde zich eens voor een oogenblik, dat het Opperwazen, op grond van die onfaalbaare Voorkennis aan Philippus eens had geopenbaard , dat zyne onverwinlyk gegiste Vloot zou vernield worden: Wat zou 'er dan toch gebeurt zyn ? Zou ook de geheelcn aart cn natuur van Philippus verandert zyn geworden, door deze ontwyffelbaare Voorwetenfchap van eene Gebeurenis, die hem zoo zeer ter harte ging? Zou hv zyne hartstochten, en zynen vryen wilverloreu hebben? Wie zou zich befpottelyk genoeg maken willen, om zulks te vooronderftellen ? Neen, Philippus zou zyiie eigene, Menfchelyke Natuur, met al deszelfs voormalige eigenichappen behouden hebben. Zyne neigingen voorzeker zouden anders gewyzigt zyn geworden, indien hy, aan het geopenbaarde, volkomen geloof had gegeven. Alle pogingen zynes vryen wils en zynermagtzouhy,waarfchynelyk aangewend hebben, om het hem aangekondigde ongeval te voorkomen, of te verzachten; Hetzy dan door daaden van halftarrigheid, of van ootmoed, en onderwerping. Maar zouden deze vrye wils daaden, de Goddelyke Openbaring, aan hem gedaan, hebben

doen

Sluiten