Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERK.EN-VOORZEGKUNDE. 5*

gezien: Een Redenaar of Dichter, de vurigheid van zynen Geest bot vierende, loopt niet zelden de Waarheid voorby, in plaats van dezelve te achterhaalen. De voortvarende Pegafus, de verhitte Pegafus, laat zich op den trens en teugel der koude Wysbegeerte, zelden gelukkig beryden,

S 48.

Tot een zelfde foort van Dichterlyke verrukking, fchyndmen ook het Vervolg en Slot, van Geiler fs hier voren aangehaalde drangrede , te moeten brengen; Daar hy zegt, dat by aldien 'sMenfchen wensch, om zyn Lot vooruit te weten, al zoo dom en ongerymd niet ware „ Het nogthans een der Vyandelykfte wenfchen „ zoude zyn, die de Mensch tegen zichzelvedoenkan. „ Geftelt al, dat de Waereld en de Menfchelyke Na„ tuur, daar by konden beftaan; Welk een Hel zoude „ Waereld zyn, en wat een fchrikkelyk geluk zou het „ wezen, het geluk van een Mensch te zyn?" -— Want al die verwarring en afgryslykheid rust alleen s op het afgetrokken denkbeeld, van het zedelyke verkeer, 't welk zich Geilert verbeeld, omtrent de volledig voorgewetenc gebeürenisfen , onder het Menschdom plaats te zullen hebben.

Maar het Menschdom over het algemeen, nimmer baat vindende, by zulke verwarringen en verwoestingen, zou, vry waarfchynelyker, wel ras middelen vinden, om behoudende alle zyne deugden en ondeugden, middelen daarteftellen, tot voorkoming van dezelD 3 ve

Sluiten