Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5r>

PROEVE OVER DE

wigtig fchynt, kan men op deze wyze tot den Raad Gods betrekken; En dan zou men, door het berekenen van een aanftaanden Maan - Eclips, zoo welin dien Raad treden, als door het willen voorzien van eenige andere hoegenaamde Gebeurenis: Want Gods Raad word, naar myne gedachten, in de Waereld met geen meer of minder grond van zekerheid, met geen meer of minder ondoorgrondelyke wysheid, in alle foorten van Gebeürenisfen, zoo zedelyke als werktuiglyke, ten uitvoer gebragt, als in het voorval van eene Maans - verduistering.

$ 53-

Neen, door den Raad Gods, meen ik te moeten verdaan het Goddelyke overleg en oogmerk, dat is de oneindig wyze rede en bedoeling, die het Opperwezen by zich zeiven heeft, om eene zaak te Iaaten gebeuren. Eu die na deze verborgene rede onderzoek wil doen, of wysneuzige Eindöorzaaken verzint, om aan dezelve een uitleg te geven (een foort yan bastaard Wysgcerte, waartoe men, in 't algemeen, zoo onwederftaanelyk genegen fchynt) die is het, welke, myns bedunkens, ydelyk poogt, in geheimen te dringen, welke het eindige verftand niet omvatten kan; En dat noem ik een treden in den Raedvan God. Maar zulks fchynt in geenen deele betrekkelyk, op de middelen, die wy zouden in het werk ftellen, om een ftuk der zaake van het gene gebeuren zal, vooruit te zien.

§ 54-

Ja maar, de wetenfehappelyke middelen, ombyzonder aangaande onze Lotgevallen, het Toekomende te

voort

Sluiten