Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SÏERREN-VOORZEGKUNDE. 59 § 56.

En waarom zou ik hier, breeder dan ik reeds in een vorig gedeelte dezer Verhandeling gedaan heb, uitweiden, in alle die fyn gefponnen gefchillen en vernuftsoorlogen, welken onder het Vaandel van Chryfip, en in de Stoïïche Scholen zyn gevoerd? Waarom zou ik, in eene uitipannende Verhandeling, geheel de Oude en Hedendaagfche Overnatuurkunde, en de Gefchiedenis van den Eeuwigen Stryd, der Grootfte Mannen over dit onderwerp, over hoop halen? Meer dan voldoende is het hier, dat, het zy men den Nexus Rerum, dat is den Algemeenen Samenhang der Dingen, al of niet aankleve, de Vryheid en Zedelykheid genoegzaam, tegen den nooddwang, van Seoffelyke en Geestelyke Werkkrachten in de Waereld, beveiligt gerekend worden, door de fchoone, en allezins aan Godsdienst en Wysgcerte, dienst- en hulptoebrengende Leibnitziaanfche onderfcheiding, tusfehen het volkomen zekere en het noodzakelyke.

§ 57-

Alle toekomende Gebeürenisfen, ook die welke van vrye daaden afhangen, zyn, volgens deze wezenlyke onderfcheiding, zoo volkomen zeker, als of zy noodzaaklyk waren, zonder nogthans noodzaaklyk te zyn. Een Vrywerkend Wezen, word door geene vrye of noodzakelyke Werkkrachten, van buiten of van binnen gedwongen, noch kan 'er door gedwongen worden, maar word vry willig geneigt, tot daaden en verrichtingen, die

het

Sluiten