Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6l PROEVE OVER DE

naamde Mechanismus der Waereld of van den Nexus Ret urn overeenbrengt, niet te vreden kunnen gefteld worden, zy mogen'er dan eene andere van opgeven, indien zy kunnen; En zoo niet, moeten zy zien, hoe zy het met de Redeleer en den Godsdienst dellen, voor zoo ver zy het Stoïcismus mogten verkiezen aantehangen. Genoeg is het, daar de tegenwerping die wy thans beftryden, uit den boezem van lieden voorkomt, die gemoedelyk en tceder over den Godsdienst denken; Genoeg is het, zeg ik, dat deze onderfcheiding tusfehen de noodlottige noodzakelykheid, en de volkomen zekerheid der Gebeürenisfen, eene onöntbeerlyke behoefte voor de Zedekunde en den Redelyken Godsdienst zy.

§ 60,

Maar indien men evenwel deze Nexus Rerum, dat groote, en zelfs door geen wonderwerken verbreekbaar, Verband en Zamenhang der Dingen, die het Heelal uitmaken, een Mechanismus noemen wil ; Schoon een Mechanismus , waarin , omtrent vele daarin voorkomende zaaken, gecne bloot werktuiglykeNoodzaaklykheid plaats hebbe, dan begryp ik my nier, hoe cenig redelyk Schepfel in de Waereld, zich van dit foort van Mechanismus uitgefloten zoude kunnen rekenen, of redelyker, ja zelfs Godsdienftiger wyze, zich daar over bezwaard zoude kunnen achten, van mede in zoodanig een Mechanismus ingeknoopt te zyn, 't welk zyne Vryheid niet overweldigt, noch zyne verantwooreclykheidwegneemt. Niemand kan immers gevoeglyk bega-en , on-

roid-

Sluiten