Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 PROEVE OVER DE

eerst, daar men gezien heeft, dat den algcmecnentrek, om, meer dan het gevvoonc leven aan de hand geelt, van het Toekomende verwittigd te worden: Een verlangen zoo hevig en aanhoudende, dat men het Menschdom, niet hier en daar een enkel ondeelbaar perfoon, maarby geheelc Natiën, tot de allcrkindorachtigftc en fchande • lykfte bygeloovigheden heeft zien vervallen, ten einde dit verlangen, met deze of gene ydele fchaduwe, te paaijen, veeleer dan te berusten, in het denkbeeld, dat 'er niets voor handen zoude wezen, om aan dien treken dat verlangen te voldoen; Zoo is de Vraag, of dit niet van zelve een vermoeden wekt, dat 'er wczcntlyk in de Natuur middelen voor handen zyn, om dit oogmerk te bereiken ? Nog eens; Zulk een algemeen verlangen, fchynt een Kunstdrift, en een Kunstdrift de voortrefielykheid der Menlchelyke Wezenskring overwaardig; Als leverende een bewys op, van zyne verhevene beftemming. Daar nu de Kunstdriften der Dieren, in de Natuur , altoos gewislelyk een voorwerp vinden; Zou dan de Mensch alleen met deze zoo blykbare Kunstdrift, om het Toekomende intezien, naai- eene ydele fchim grypen? Dit zal de vooringenomenfte betwister, van alle Voorzien- en Voorzegkunst, naauwlyks durven ftaande houden; En men word, wanneer men bydezen^, inval eenigzins aandachtig ftilftaat, als regens dank vervoert, om te gelooven, dat de befchouwing der Natuur', vry waarfchynlyk, een koost moet doen ontdekken, die ons van het Toekomende onderricht.

Men

Sluiten