Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ST ER RE N-VO ORZEGKUN.DE.

75

§ 7i.

Daar het nu overal aan genoegzaam doorzicht in den zamenhang der Waereldfche zaaken ontbrak, en de Combinatiën daarop gegrond, ter ontdekkinge van het Toekomende, telkens wierden te leur gefield, door onverwachte tusfchenkomften van Gebeürenisfen, die met al het voorafgaande geen het minfte befpeurbaare verband hadden, zoo fcheen echter de ervarenis al vanouds Voortcekenen aan de hand te geven, om daar uit, ten minden ftukswyze, Toekomende Voorvallen, en der Menfchen Schiklot immers op eene algemeene wyze te voorzien; En men heeft de verfchillende waarnemingen daar van, het zy dan wezenlyke of gewaande, tot zamenftellen van Wetenfchappcn gebragt. Ziet hier, zoo niet een volledig verflag, ten minden eene optelling van de voornaamde derzelve.

S 72.

Gantfche Volken meenden van de vroegftc tyden af, in de Vier Hoofddoffen, in het kruipende en viervoetig Gedierte, maar vooral in 't Gevogelte en hun gefchrei, Voorteekenen van Gebeürenisfen te ontwaaren; En 'er zyn Schriften en Boeken voerhanden, onderden naam van Teratoscopia, of Verzameling van Voorteekenen , waarin men duizende dergelyke waarnemingen, over allerleije gevallen van het gemeene leven, vindaangeteekend, en waaronder 'er voorzeker, immers wat het Weder

Sluiten