Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VOORZEGKUNDE

>;7

zyn aangemoedigd geworden: Want waren deze Vorfren en Waereld - Grooten, verftandige en doorziclrige Lieden , dan pleit hunne rykelyke bezolding der SterrenVoorzegkundigen, zeer in voordeel van de zekerheiden nuttigheid hunner Kunst. Of waren zy flechts ligtgeloovige, bygeloovige, doodeenvoudige-, onkundige, en, met het zonderlinge en wonderbare, lomp vooringenomen Menfchen, wat behoefde men dan, by dezelve, zich intedringen, door mocijelyke Konstrcgels, en zware berekeningen, waarvan zy tog niets konden verdaan? Aanmatiging, fnorkery, vermomd agtcr eene geheimzinnige of huichelende houding, was tot voorinneming der zuiken, een veel gemakkelykcr, veikieslyker, cn voor heb- en eerzugtige misleiders,cen veel gewooner weg.

§ Crj

Ilet is ten uiterde te bejammeren, dat men, aangaande den irapswyzen voortgang der Wctenlchnppen, vooral in dcrzelver eerde beginzelen, in de Wetcnlchappelyke Gcfchicdcnis der Ouden zoo luttel kennis draag'. Maar indien men den natuurlyken gang van het werk, opzichtelyk de Astrologie, mag raadplegen , dan hebben de Ouden, eerst blootelyk de regelmatige Standsverwisfelingen, der Hemellichten ontdekt, deTyden en Saizoenen daar na verdeeld en berekend, maar teffens gaandewegs waargenomen, dat die Standen en Standwisfelingen ook betrekking hadden, op Gebeürenisfen en Lotgevallen.

F 4 Da4

Sluiten