Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VOORZEGKUNDE.

91

dellen, ter nadere bevestiging myner opmerkinge, Satur* tius onder de kwade en ongeluk beteekenende Planeten.

S co.

Dit is ondertuslchen eene bedenking, die ik niet weet dat dus ver door iemand is aan de hand gegeven, en die ik wel gaarne, ter vrye overweginge van kundige beoordeelaars durf overlaten. Voor my, zy komt my ter goeder trouwe vry beflisfend voor, als iets, 't welk genoegzaam betoogd, dat geen verborgen Syfthema van Wysgeeren, geen Overleveringen, geen Afgodendienst, of hare Fabel -Verdigtzels, maar alleen de herhaalde Waarnemingen en Proefondervindingen, de meenigte der uitbundige Regels van de Astrologie, hebben voortgebragt, en dat men eerst heeft mcenen te ondervinden, dat de Sterren het Toekomdige voorfpellen, eer men 'er aan gedacht heeft, om zulks uit derzei ver aart, hoedanigheden, of wyze van beftaan, door, het zy Betoogde, het zy Hypothetifche Theorien afteleiden.

% 9i-

Toen men naderhand misfehien ging overwegen, waar by.het toekwam, dat de Standen der Gefterntens en Planeten , met dit of dat Lotgeval overeenkomftig waren. Toen zyn ook de Theorien, over deze Wetenfchap voor den dag gekomen; Waarvan de algemeenfte en oudfte voorzeker deze was: Dat Hemel en Aarde, en derzelver Deelen, in eene naauweQvereenJlemming ftaan;

En

Sluiten