Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

proeve Over de

denkbeeld, of de Theorie der Ouden, nopens den Mi* crocosmus, als een grond der Sterren-Voorzegkunde, met de gevolgen, uit de Monadologie, den Nexus Re» rum, en de Algemeene Harmonie van Leibnitz word gedaaft. De zoo veel gerugt gemaakt hebbende Lavater heeft op een zoortgelyke wyze, in eene breedvoerige Verhandeling, de Gelaatkunde, met het beginzel der voldoende Rede, en de Leer der vooraf vast gefielde overeenftemming tusfchen 's Menfchen Zielen Ligchaam tragten te betogen. Ik zal dus geen eenling zyn, in eene dergelyke onderneming. De Gelaatkunde, welke, zoo als hier voren reeds in 't voorbygaan is aangemerkt, vele Astrologifche Overé'enkomften, omtrent de Geaarthedencn Lotgevallen, vooronderftclt, is uit dien hoofde veelmin eene Grondwetenfchap, Am de Astrologie, die met geheel de Phyfiognomie niets te fchaffen heeft, en deze is dus veel meer dan die der moeite waardig. Ziet hier dan de zaak.

§ 94-

Wie het delzei van Leibnitz regt bezeft, moet daarin befpeuren, dat die Wysgeer, voor de beginzelen der geheele Schepping, geen andere dingen aanneemt of erkent, dan Monaden of henheden der Natuur; Eindige Zelfdandigheden namelyk, die ieder eene eigen Werkkragt hebben, waardoor alle de wy zingen, of veranderingen, welke in dezelve voorvallen, ontdaan; En welke Zelfdandigheden, geen werking van andere eindige Zelfdandige Wezens in zich toelaten. Des worden alle

In.

Sluiten