Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V"8 PROEVE OVER DE

die wel ieder na een der Twaalf Gefterntens of Teekeneii' van den Zodiak, of Dierenriem, genoemd zyn, maar wier beteekenisfen en aanduidingen, niets tefchaffenhebben , met de Sterrenbeelden; nadewelken zy, zedertde tyden van Hipparchus, den naam dragen. Zoo dat tegenwoordig het Stenenbeeld van den Ram, in het Huis dat na den Stier genoemd is, gevonden word: Terwyl de beteekenis van het Huis dat na den Ram den naam draagt, onveranderlyk dezelfde blyfr, die het ten tyde van Hipparchus, en vroeger, gehad heeft. Ten tweeden, word het gantfche Hemelplein verdeeld, in Twaalf gelyke Deelen of Huizen, zich fchikkende, naar alle oogenblikken onder alle mogelyke toppunten, door middel van Zes groote Kringen, Stand-Cirkels genaamd. De Diameters, ofMiddellynen, der bovengemelde Secundarii en Stand-Cirkels, laten zich tot in het oneindige verlengen ; en derhalven Omvangen de Spheren of Bollen , waarvan deze oneindig verlengde Middellynen de Asfen zyn, de oneindige of onbepaalde ruimte van het gantfche Heelal. Dus worden de Betrekkingen en Standen van dat zelve Heelal, in alle ocgenblikkcn, door de eei de Verdeeling, voor den gantfehen Aardbol opzichtelyk den Zonnenweg, en door de tweede, voor ieder dip van deszelfs Oppervlakte, waar den Mensch geboren worde, of zich ophouden moge, dooide AstrologifckeKonst, ten voorwerpe van Waarnemingen gedeld; En daarenboven worden alle deze Waarnemingen in't byzonder vergeleken , met de Waarnemingen der Standen en Standverwisfelingcn van alle Hemelfche Ligchamen, als zoo vele alki gewigtigfle en belangrykde dippen van de Waereld.

Dit

Sluiten