Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN VOORZEG KUNDE. 9? § ICO.

Dit nu vooraf onder het oog gebragt hebbende, kunnen wy, met ons betoog, onmiddelyk in dezer voege voortgaan, 't Is zeker, dat noch onze gewaarwordingen, noch ons vernuft, immer het Verband der Algemeene Harmonie kunnen omvatten, en dat wy derhalven de Waereld in 't groot, nimmer zodanig kunnen kennen, als noodig is, om met inzicht in het Verband, eenige Ondermaanfche Gebeurenis, of eenige Hoedanigheid of Lotgeval ,van eenig Mensch, als het Microcosmut der Ouden, daaruit optemaken, of optelosfen; En wy moeten dezeoplosfing aan den onëindigen Wiskonftenaar overlaten. Maar het is daarom niet minder zeker, dat de Staat en Stand van 't Heelal, 't welk ons in ieder oogenblik,op eene byzondere wyze, in de onnalporelyke Ruimte omgeeft, en de Staat en Stand der gewigtigfte en belangrykfte punten van hetzelve, zoo als zy den Aardbol, en ieder Mensch op denzelven, in eene waarnemelyke nabyheid omringen, onafhanglyk van onze gewaarwordingen, of van ons Vernuftig inzien, de genoegzame rede van alle gebeürenisfen in 't algemeen, en van de hoedanigheid en lotgevallen van een'iegelyken Mensch in *tbyzonder, in zich vervatten: Want wie dit wederfpreekr, moet niet flechts de Algemeene Harmonie van Leibnitz tegenfpreken, volgens welke het gantfche Heelal, met een iegelyke Zelfftandigheid, als een deel van hetzelve, overeenflemt, en den voldoenden grond, van ieders wyze van zyn, in elkander vinden; Maar hy moet zelfs het veel algemeener aangenomen Leerfluk , van den G a Negus'

Sluiten