Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STER.REN-VQOR.ZEGKUNDE. 105

leen metdemogelykheidnoodighebbe: Schoon wy echter de grond van die mogelykheid hebben aangewezen, en daarmede genoegzaam hebben doen zien, dat de Waarnemingen, waarop de Voorzeggingen derAstrologisten» uit den Stand van den Hemel, by iemands geboorte rus' ten, zo niet op eene doorgaande Theorie,vcot het minst op eenen Hjpothefis gegrond zyn, waarover het Gezonde Vernuft zich niet behoeft te fchamen, en die men voor zeer aanneemlyk zoude te houden hebben, naarmate de zekerheid der gedane Astrologifche Waarnemingen, als Proef ondervindingen, hier ter bevestiginge bykwame.

S 108.

Dan,wy kunnen thans niet voorby, tegen dit hier vo» ren beredekavelde, te vergelykcn, dat gene wat de Hoogleeraar Krom, in zyne Verhandeling over de Waarde der Horoscoopkunst, § 24, in 't midden brengt. Zyn We! Eerwaarde, (prekende van eene Harmonie, tusfchen onze Lotgevallen en de Sterren, als welken dan Moniteur: of Aanwyzers daarvan zyn zoude», vraagt: „ Wié „ heeft die zonderlinge Harmonie ooit geleerd? En waar „ is ergens, daarvoor, eenig bewys of zelfs cenig ge„ grond vermoeden voorhanden?" Ik durf alhier ten antwoorde op deze Vragen, aan den Heer Pi ofesfor vergen, dat Zyn Eerwaarde eens gelieve doortedenkep op de Leer , niet der byzondere Harmonia Prastabilita, waardoor, volgens Leibnitz, de verèeniging tusfchen Ziel en Ligchaam verklaard word: Maar op de Algemeene Harmonie, tusfchen den Stand van'tHeelG 5 al.

Sluiten