Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»°B PROEVE OVER X) Z

S ui.

Harmonie, of 0 verè'enftemming, fchynt een woord uit de Zangkonst overgenomen, en beteekend daarin een vermenging vati onderfcheiden Toone», die ons gehoor aangenaam aandoet. Het zyn dus Toonen, die ten opzichte van ons gehoor voor elkander gefchikr fchynen, en onderling zekere betrekking hebben, die men eene Orden, dat is eene overeenkomst in het meenigvuldige, noemen kan, en welke de eigenlyke en eerde Grondbeteekenis, van het woord Harmonie uitmaken. Van daar is het denkelyk,datmenditwoord,in eenenovergenoemden zin, der Wy.<geerte hcbbe ingelyft, om daarmede zulke zaken te beteekenen, die voor malkander gefchikt zyn, of met elkander eene overeenkomst hebben, inde volg orden van hunne wederzydlche Staaten en Standen. Al zyn zy voor het overige volkomen van verfchillende aart en natuur. Het is dan deze overeenkomst in de volg orden der wcderzydfche Staaten en Standen alleen» welke moet aangetoond worden plaats te hebben, tus^ fchen zaken, die men zegt in eene Harmonie met elkander te zyn. Dan om aantetoonen, door wat Wetten en Regels die volg-örden, in de Harmoriërende zaken, word daargedeld, dit is en bleef, zoo het fchynt, dus verre buiten het bereik van het Menicbelyk Verdand: Maar niemand heeft ook daarom de wezcnlykheid eencr Harmanie immer iM twyM gctrükken> vedmin wukei)d;

$ 112.

Nu ga ik ook in het byzonder toonen, dat in geheel de Leer van LeiMt* over de //«r»ÖJW>,va„ de Wetten

Sluiten