Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VOORZEG KUNDE. I25

Sb. » Wy houden ftaande, dat deze langdurige er„ varenis der Ouden, welke door geene genoegzame „ tegen-ervarenis derHedendaagfche,totnogtociskun„ nen omver geworpen worden, allezins noopt,om den „ Hemel en de Sterren, onafhanglyk van alle hoege„ naamde Theorien, of Voorönderrtellingen, te houden, f, voor Aanwyzers, Aanduiders en Voorteekenen van rt het Toekomende.

40. „ Wy ftellen des niet te min ten overvloede, dat „ deze Wetenfchap, hoogst waarfchynlyk , haren „ genoegzamen grond vind, in de gezonde Theorie der „ Overëenftemming van 't Heelal, met alle deszelfs Dse,, len. Dan wy houden teilens ftaande, dat de Astro,, logie, zoo ïm'n als de toepasfmg harer Regels moc„ ten afhangen van de vooronderftelling eenernatuurly* ke of boven natuurlyken invloed der Sterren.

50. „ Wy ftellen vooral dat deze Konst, zoo als zy „ ons van de Ouden, onvermengd van Cabalistifche denk „ beelden is agtergelaten, ten voorwerpe harer Waar„ nemingen, en daarop gegronde Regelen, met niets „ anders noodig hebbe,dan met de Optifche of Gezicht„ kundige Standen, van den Sterren - Hemel, en de ,, fchynbare bewegingen derHemelfcheLigchamen,zoo „ als zich die in de Planeten, met ftilftauden, fneller ,, en trager voor- en agter uitgangen, vertoonen; Zoo„ danig, dat de Waereldftelzels van Ptolomeus, Tycho „ of Copernicus, die alle in de Opticale Verfchynzelen „ des Hemels overeenkomen, opzichtelyk den Grond „ en Waarheid der Astrologie, volkomen onverfchillig „ zyn. En dit is het, wat de goede man Ptolomeus %

„ zoo

Sluiten