Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VOOEZECKLTEE. 1^7

S 127.

Door deze duidelyke ontvouwing, van het gene de Astrologie indedaad, en onafhanglyk, van myne byzondere gedachten is, en door de openlegging van het gene zy , blyvende alle hare werkzaamheden , behoeft te zyn, worden onmiddelyk een meenigte tegenwerpingen afgefneden. Als namcnlyk:

l°. Die, welken, het zy door den Heer Krom, of door anderen, aangevoerd worden uit den natuurlyken of boven natuurlyken invloed der Planeten, Sterren en Gefterntens; Waar van wy nogthans ten overvloede, de Zedelyke en Godsdienitige zwarigheden hier voor § 35—63 meenen te hebben wederlegd.

2°. Die, welken uit de Cabalistifche Leer der Befchemigeesten, of Befchermè'ngelen, of ook uit da Namen en Naamletters, met de daaraan toegeëigende Planeten zouden voortvloeijen.

3°. Vervallen ook alle die bedenkingen, welken men op eenen zoo zcgepralenden toon ontleend: Algemeen, uit de zoo merkelyk verbeterde kennis, die men thans, van ons Planeetgeflel en van het gantfche Waereldgebouw, in vergelyking der Ouden heeft; En byzonder uit de bewezenc onbeftaanbaarheid van het Planeetdelzel van Ptolomeus: Kunnende dezelven alleen aangevoerd worden, tegen hen, welken eene beurtelingfche Planeet-regering in eene zekere aangenomen orden van Jaren, Dagen en Uuren voorönderdellen, en welke volg-ordenzich naar het Waerelddelzel van Ptolomeus richt.

40. Ook kan men tegen onzen Thefis niets aanvoeren,

uit

Sluiten