Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STER,'REN-VO ORZEGKUNDE. ï]!

val, doormeiigd met eene bcfchry ving van deConftitutié én Ziektens; Welk laatfte, vooral, de fchcring en den inflag van 'twerk uitmaakte; fchynende Doctor Lttde• man wel zyn beste rekening by de Leverancie van Medicamenten gevonden te hebben: Want hy trok de Horoscopen vooreen zeer klein prysjen, echter zeer geëvenredigd naar den korten tyd, die hy daaraan heeftkunnen hefteden; Als men in aanmerking neemt, de meenigvuldigheid der nieuwsgierigen, die hy op eenen enkelen dag, volgens vele gelykluidende berichten, voldoening geven moest. Hier uit is het zeker beflischt, dathy indedaad geen Horoscopen getrokken, maar flechts, hier en daar, in het honderd, naar de oppervlakkigfte teekens, der hem opgegcvcnc Nativiteiten, het een en ander vlug tig op het papier gefmeten hebbe: Want, het trekken van een enkel Horoscoop, in zyne Methode, en volgens zyne gronden, fchynt ten minfteneen' vollen dag te vorderen; Terwyl zulks naar de Regels der Ouden, wanneer men alles behoorlyk naar wil gaan, wel een geruime week aanhoudenden arbeid vereischt. Met dat alles kan niemand ontkennen, dat Groot en Klein, Geleerden Ongeleerd , Geestely k en Waereldlyk, mede gewerkt heeft, om den naam van dit Amfteldamfche Orakel te vereeuwigen , door allerleije Verhalen, van wonderbaarlyk uitgekomene Voorfpellingen; Dan waaromtrent echter by velen groote dubbing valt, in hoe verre zy de proef, van een naauwkeurig en onbevooroordeelt onderzoek , zouden kunnen doorftaan.

I 9

Sluiten