Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STE UREN" VOORZEGKUNDE.

blyft, waaruit ten minften volgt, dat deze Nativiteit meer gelukkig dan ongelukkig zy, in weerwil van eenige Rampen enTegenfpoeden,welken den Geborenen wierden aangekondigd.

3o. Men ziet in het Thema van Wagner, veelal,aan de Vierde Schynen, die goede en gunstige beteekenisfen hechten, welken aan de Derde en Zesde Schynen toebehooren: 't Welk mede flrydig is, met alle de Regelen van de Kunst; Volgens welke de Vierde Schynen deed» eene nadeelige aanwyzing doen; En dit is geen geringe grond van misgisfing.

40. Allerzonderlingst word in dit Horoscoop omgefprongen, met die gedeeltens, waarvan Wagner niet ontkennen kan, dat zy met de hoedanigheden en Lotgevallen van den Geborenen overeenkomen: Men moet toegeven dat de Ligchaamsgedeldheid zeer wel getroffen is: Dan dat is, zegt Wagner, niet een gevolg van de aanduiding der Sterren, maar, de Ouders van den Geborenen waren van dat zelve Temperament, en dit heeft hy van hen overgeërfd. Even als of die overerving, byaldien zy altoos (des geenzins) doorging, de aanwyzing, volgends de Astrologifche Regels gefchied, onwettig zoude maken. Rampen cn Tegenfpoeden, worden door het Horoscoop aangewezen, die Wagner erkent dat den Geborenen heeft ondergaan: Maar zyn uitvlucht is,dat dit Bezoekingen zyn, van den Hemel ten beste van den Geborenen! En daar hem teffens eenige Eer en Aanzien word voorzegt, waarvan men de uitkomst niet durft ontkennen; Daar zegt men: De Geborenen heeft eer cn aanzien genoeg, wyl hy zich die onwaardig rekent. Ik

durf

Sluiten