Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN- VOCRZEGKUNÖE. Ï47

itelde hersfcnpan, van den anders vermaarden Astrclogist Stoffeler. Hy heeft ook deswegens ade berispingen van zyne vermaardde Tyd- en Konstgenoten, Car» danus en Origanus, moeten afwachten; Ten bewyzc teffens, dat deze Astrologisten het maar in geenen deele ééns waren, met zyne zwaarmoedige Voorzeggingen.

S 143.

'tls ondertusfehen opmerkzaam, dat het verhaal van deze beuzelvoorzegging , over dien Zondvloed, zich gewikkeld vind, in omdandigheden, die meer ten voorals ten nadcelevande Algemeene Astrologie moeten doen befluiten. De cenpaarige fchrik, die deze gewaande Vooifpelling, door gantsch Europa, niet alleen onder het gemeen, maar zelfs onder verfcheidene Vorden en Geleerden van dien tyd, verfpreidde; De groote voorzorgen , die van hogerhand, onder Keizer Karei den F, wierden in 't werkgedeld; De maatregelen welken men nam, om te beletten, dat de openlyke fchriften, die deze Voorfpelling tcgenfpraken, aan de in 't werk gedekte voorzorgen, geene ftremming gaven; Dit alles doet immers ten duidelykde zien, dat Groot en Klein, Geleerd en Ongeleerd, een onbegrypelyk hooge geloofwaardigheid, in de Voorzeggingen der voorname Astrologisten gewoon waren te dellen. En hoe is dit mogelyk te begrypen, indien de Astrologisten zich in deze geloofwaardigheid, door vele welvervulde Voorfpellingen, niet hadden gevestigd ? Men moge duizendmaal hiertegen inbrengen, dat zulks aan het bygeloofen blindK 2 heisl

Sluiten