Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ST ERR EN-VOORZEG KUNDE. 1^5

5, Hieruit zoude blyken, dat de Astrologie door hare „ Regels tot liet ongerymde leid, en de Minor der voor,, gemelde fluitrede, zoude door dit bewys geftaafd zyn." Ik verftaê de drangrede van den Heere Profesfor in *t geheel niet, of dit moet 'er den geest en 't oogmerk van zyn.

Dus zal het hier alles op de onberispelykheiddes be toogs van dezen Minor aankomen; En dan ziet ieder die wat op Redekunde afgericht is, dat hetzelve aan eene onbewezen vooronderftelling mank gaat; Namelyk, „ dat Cardanus in het opmaken dezer Nativiteit, de „ Regels der Astrologie naauwkenrig hebbe in achtge,, nomen." Die vooronderftelling, waarop het toch, hoe men het Argument van onzen geachtcn Hoogleeraar moge opvatten, aankomen zal, word ontkend, en wy zullen, fchoón ongehouden, aantooncn, waarop de*.$ ontkenning rust.

S 147-

Dat Cardanus een zeer beroemd Man was, niet alleen in de Sterren - Voorzegkunde, maar in eene meenigte andere verhevene Wetenfchappcn, is in de Geleerde Waereld eene bekende zaak. 't Is niet minder openbaar, dat hymetfraaije uitgewerkte voorbeelden van Nativiteiten, en met de doorwrochte Commentarien op het Astrologifche Werk van Ptolomeus, deze Kunst veel dienst heeft bewezen. Maar even zoo zeker is het, dat hy een groot Enthupast was; Die, wanneer hy op zyne denkbeelden verliefd wierd, zich door dezel ven, verre buiten het fpoor

van

Sluiten