Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SÏERREN-VOORZEGKUNDE. I57

bewyzen aan, welke allezins voorhanden zyn, dat Cardanus., by al zyne geleerdheid, een Enthuiïast ,een Fanat ist en Wysgeeiïg D weeper ge weestzy. Hoe kan nu van zulk een Man onderftcld worden, dat hy, in eene zaak, waarmede zyne eigenliefde, in, het vaste geloof alsof hy de ware Geboortedag van den Zaligmaker wist, tot vervoering en verrmkking toe, werkzaam geweest is, de bedaardheid van geest zoude gehad hebben, om de Regels der Astrologie zuiver, en onvermengd van zyne hersfenlchimmen, wel te vcrgelyken, en wel toe te pasfen V Al moest men 'er na gisfen, zoo pleit hier alles voor het tegengeftelde. D an of dit n iet genoeg ware ; De Heer Profesfor ftemt zulks zelve, in de even aangehaalde § 36, met zoo vele woorden toe: Daarzyu Hoog Eerw. zegt: „ Doch daar zyn daarenboven zoo „ vele onzekerheden, ftrydigheden en bewyzen van by„ geloof in dezen Horoscoop, dat het byna onbegrype„ lyk is (om nog niet eens van de zonderlinge bcpalin„ gen en prognosticatien uit denzelven te fpreken) hoe „ een Man van die Geleerdheid, als Cardanus, zich „ daarmede heeft kunnen ophouden." Om kort te gaan, de onzydige goede trouw van den Heere Krom, komt ons zco zeer te gemoct, dat hy zelve, ten onwederfprekelykftcn bevvyst, hoe willekeurig Cardanus met de Regels der Astrologifche Kunst, heeft omgefprongen, daar zyn Wel Eerwaarde § 57 verklaart: „ Dat hy de Ster, by de Geboorte van den Zaligmaker aan de Oosterfche „ Wyzen verfchenen, voor een Comeet gehouden heeft, „ en dat. hy in zyn Horoscoop van Christus, dezelve tot „ zyn oogmerk op het voordeeliglte plaatst, om daaruit

„ te

Sluiten