Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VOORZEGKUNDE.

159

$ 150-

De Heer Krom, en alle die dergelyk eene zwarigheid in 't raidden brengen, zouden gehouden zyn, tegen de achting, welke de Astrologie, door niets anders dan hare veelvuldig bevestigde Voorfpellingen, gedurende zoo veel Eeuwen verworven heeft, en tegen zoo vele voorhanden zynde, te boek geflagene, Historifche Getuigenisfen, ten dezen inbaar voordeel, aan te toonen, dat de wel bewerkte Horoscopen niet doorgaands, en maar te hooy en te gras bevestigd worden. Dan al ware het eens zoo, dat de bekwaamde in de bewerking dezer, Kunst, zeer dikwyls hadden gefeild; Zoo zou daaruit ten nadeele van de Kunst zelve, nog gantsch weinig" kunnen afgeleid worden: Om rede dat de moeijelykheid en bezwaarlykheid der uitöeffening eener Kunst of Wetenfchap, dezelve, al ontdaan daaruit veelvuldige misdagen , ten opzichte van hare wezenlykheid , in geenen deele kwetfen kan. En zoo 'er ooit eene Wetenfchap moeijelyk in de uitvoering zy, zoo is het de SterrenVoorzegkunde, gelyk uit het weinige, 't welk wy des . aangaande zullen opgeven, aan een iegelyk blyken zal,

S W»

Het Geboortedip is, in verfcheidenoogenblikkenvan den dag, in 't geval, van door zyn onnaauwkeurigeopgave, eene groote misvvyzing in 't Horoscoop te veröor-» zaaken; En het is een geducht werk, om de middelen aantewendcn, #e de Kunst aan de hand geeft, tot liet

vin-

Sluiten