Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÓ4 PROEVE OVER DE

immer, gedurende eene gantfche Platonifche Omwenteling, in zullen komen te ftaan, is voldoende en toereikelyk genoeg verklaarbaar, uit de Combinatie, van het gene ieder Hemel- Huis en iedere Ster, volgens de Regels van de Kunst, aanduiden moet, al hebben deze Standen geen voorwerpen der aloude Waarnemingen kunnen zyn. Het is in dit opzicht ook, dat Ptolomeus in zyn bekende Werk over de Astrologie Lib. I., de nalatigheid veler Aftrologisten van zyn tyd, berispt. 't Is aan dit verzuim van aandachtige Combinatie, dat hy hunne misflagen toefchryft: Want het ware de bclagl; kheid zelve, om Kunstgencoten over den hekel te halen, uit gebrek aan Waarnemingen, die niet dan naa eenige herhaalde 25ooojarige Omwentelingen, door de ondervinding bevestigd, tot regels gebragt konden worden.

$ 'SS-

Anderdeels, voor zoo verre zich Ptolomeus indedaad fchynt verlegen te vinden, met de Platonifche Revolutie, en de Verhuizing der Sterrenbeelden, ja zulks zoo wel als zynen Commentator, Cardanus openlyk lchynt te erkennen, zoo heeft dit niet zoo zeer zyne betrekking op de Aftrologia Genethliaca of Horoscoopkunst, maar op de Algemeene, en wel meest op de Metheorohgifche of Weerkundige Aflrologie. En indedaad , volgens fommigen, zoo door Ptolomeus als anderen onder de oude Sterrenkundigen getrokken gevolgen, uit Theorien, had men de Landen, Ryken en Staaten van den Aardbol,

in

Sluiten