Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN "VOORZEGKUNDE. 169

gelyk duizend anderen, met cn benevens iemand, kunnen voorönderfteld worden geboren te zyn, om aldus met hunne duizenden, den zelfden Hemel- Spiegel te kunnen hebben, is gantsch moeijelyk tebezeffen. In Parys, éénder Volkrykde Plaatfen van den Aard* bodem, worden, volgens het gemiddelde getal, uit de Tafels van den Heer de Buffon, over 57 agtereenvolgende Jaren berekend, dagelyks maar twee-en-vyftig Kinderen geboren; Dat is iets meer, dan twee Kinderen in éen uur. In welk een groot Bafyel zou het dan moeten zyn, daar 'er duizend op eén zelfde oogenblik zouden geboren worden? Over de gantfche oppervlakte van den Aardbodem is het een twyffelachtig Vraagftuk, of 'er immer duizend Kinderen, in één zelfde oogenblik worden ter Waereld gebragt ? Maar al was dit eens zoo; Dan heeft ieder Toppunt nog zyn eigen StandCirkels, zyn onderfcheiden Verdeeling van den Hemel, zyn onderfcheiden Horoscoop. Of zou men in deze Vraag (want zy fchynt vry wat dubbelzinnig) ook zien, op de oogenblikken, waarin, voor één zelfde Plaats of Toppunt, één zelfde Verdeeling der Cuspidesvooxva.lt, 't welk voorzeker alle etmalen ééns gebeurt, wanneer dezelfde graad van de Ecliptica onder den Meridiaan komt? Maar behalven alle andere veranderingen, wel_ ke in een Etmaal in de Planeet • Standen voorvallen, is de Maan alleen, in dien tyd, elf, twaalf ja de; tien graden verloopen. Dit kan nimmer denzelfden HemelSpiegel, dezelfde Nativiteit, opleveren. Of zou men ook, (want wy willen alles toegeven, om die Duizend eenerlei Nativiteit en te zien aankomen): zou men eok L 5 het

Sluiten