Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VOORZEGKUNDE. 171

best wakker te kunnen maaken. Want hoeongelooflyk zou het niet voorkomen, dat duizend Menfchen, die op één zelfde oogenblik, en op één zelfde Plaats geboren waren , j ist dezelfde zoort van hoedanigheden, en dezelfde Lotgevallen hebben zouden, zoo als nogthans uit de Aftrologie, indien dit geval plaats had, volftrekt zoude moeten volgen ? Maar de waarheid van de zaak is, dat, men een Lantaarn, helderer dan die van Diögenes, zou moeten bezigen, om, zich in 't zweet zoekende, geen Duizend maar flegts Twee gelyktydige -Geboortens, ja zelfs een minut vyfazes onbegrepen, op een zelfde plaats te vinden. Wy ftaan ook in grooten twyffel, of de Natuur zulks wel doet; En of 'er immer indedaad wel twee Kindergeboortens, op ééne zelfde plaats, in éen zelfde oogenblik voorvallen.

S 16a.

Dus is dan deze Vraag, in den fchyn eener Socratifche wyze van zintwisten, of een louter gefcherm in 't wilde, of, indien men eene tegenwerping voor de vuist daarvan maken wil, dan moet men twee dingen doen: i°. Ten minden eenige Geboortens opfpeuren, die op eene zelfde plaats en op een zelfde tyd zyn voorgevallen ; 20. Moet men aantoonen, dat de hoedanigheden en lotgevallen, van dezen op éénen zelfden tyd en opéén zelfde plaats Geborenen, met elkander geene genoegzame overeenkomst hebben. De vervulling immers van deze billyke vordering, is niets minder dan onraogelyk, en

kan

Sluiten