Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VOORZEG KUNDE. 173

ren-Voorzegkunde niet overéénbrengen: Zou dit dan nog eene onöverkomelyke zwarigheid tegen deze Kunst opleveren? Zou men niet kunnen en mogen fchuilen, agter de zeer billyke uitzondering, dat dergelyke Geboortens den gewoonen loop der Natuur, onder het Menschdom niet zyn; En dat derzelver getal, in vergelyk der Eenling Geboortens, niet noemenswaardig moetende geacht worden, indien de waarnemingen der Ouden daaromtrent al eens te kortfehoten, zulks alleen tot op nader ondervinding en waarnemingen daaromtrent, behoort gehouden te worden, voor eene uitzondering van den gewoonen Regel: Welken echter nimmer den Regel zelve kunnen omverwerpen, immers zoo lang het fpreekwoord gelden mag, dat 'er geen Regels zonder uitzonderingen zyn.

S 164.

Wy willen ons dan niet behelpen met eenige ftukswyze Waarnemingen, welken echter dikwyls omtrent Tweelingen zyn gedaan: Namelyk, dat zy veelal zeer eenvormig van Gelaat en Tempering zyn, terwyl zy tcfFens Broeders en Zusters, voor of'naa hun geboren, hebben of verkrygen, van onderfcheiden geftalte, en van nog meer onderfcheiden Ligchaamsgefteldheid; Oaar ook dikwyls, wanneer de eene der Tweelingen fterft, de andere mede eerlang een dergelyk lot ondergaat. Maar warom zou men in zulke gevallen, waar Tweelingen volftrekt onderfcheiden van aart en levensloop bevonden worden, zich niet mogen beroepen, op het gene in de

Na-

Sluiten