Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176 p'roeveoverbï

„ zelfde groote ongelukken, of zware rampen deelen» „ Cz°o als by het vergaan van Schepen, geweldige flach„ tingen in den Oorlog, of fchrikkelyke Moorden,van „ een aantal Menfchen, ter zei ver tydenplaatze; Het omkomen van zeer velen door befmettelyke Ziekten?) „ niet denzelfden Horoscoop of Sterrenftand, by hunne „ Geboorte gehad hebben?"

S 167*

De kern der tegenwerping, die in deze Vraag legt! cpgefloten, bcftaat in dit Dilemma: Moet de Astrologist daartoe komen , om toetegeven, dat zoodanige lieden een zelfde Nativiteit hebben, welke aldus, naagenoeg, gelyktydige deelgenooten zyn, in een zelfde nood en dood, en heeft niemand, met een ander eene gelyke Nativiteit, als die, welke op eene zelfde plaats, en op' een zelfden tyd geboren is; Dan zou hy moeten inftemmen, dat alle deze lieden, die tegelyk met een Schip te gronde gingen, in een Veldflag fneuvelden enz. op een zeiven tyd en in een zelve plaats zouden moeten gebor en zyn; 't Welk eene groote onwaarfchynlykheid, zoo niet eene tastbare ongerymdheid zoude inlluiten. Of indien de Astrologist ontkent, dat alle deze lieden eeh zelfde Na. uvitcit en Horoscoop hebben, en dus op geene gelyke tyden en plaatzen geboren zyn, dan zou men 'er gaarne dit gevolg uit afleiden, dat de Horoscoopkunst valschen ydel zy; Vermits zoo veel lieden, van onderfcheiden ouderdom, en op verfcheiden plaatzen geboren, op een zelfde oogenblik, een zelfde en volkomen gelyk lot onder-

Sluiten