Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T E R RE N - V U O R Z E G K U N D E. 3 79

anders dan met ja beantwoorden: Want gewisfelyk' moet er, volgends de Regels der Kunst, overeenkomftig met den tyd, dat zulk een veeltal Menfchen, op eene zelfde wyze, om het leven geraakt, in alle de byzon* dere en voor *t overige zoo zeer onderfcheidene Nttivtfeiten, van alle deze gcfheuvelde Perfoonen, de beflisfende aanduiding van eenen geweldigen dood voorhanden zyn. De kenmerken daarvan zyn, volgends de Astrologifche Regels, welken aan den geringften BeöefFcnaar niet vreemd kunnen wezen, meenigvuldig en zeet onderfcheiden. Men kan 'er in de meeste Astrologifche Werken, maar vooral in het derdedeel der Ephimerides van Origanus, Cap. 24, eene akelig breede lyst van Vinden.

S W

Wil nu de Tegenfpreker twyffelenof ontkennen, datde Astrologist, dit gelyke en gelyktydige ongeluk van een veeltal Menfchen, uit hunne onderfcheiden Nativiteit en , zoude kunnen aanwyzen; Zoo moet immers hy, die de zwarigheid oppert, den Astrologist in ftaat ftellen, om de gevallen die hy bedoelt, aan zyne Kunst te kunnen toetfen. Kortom, hy moet hem, zoo niet allen, ten minften eenigen der Nativiteit en kunnen opgeven , van deze gelyktydig gefneuvelde lieden, om 'er. indien zyn Kunst echt zy,de teekens van hunnen gelyktydig geweldigen dood, uit aantewyzen; Overeenkomftig de bekende en befchreven Regels, der Sterren-Voor» zegkunde. Daa- is geen middelweg; De tyd en plaate M a der

Sluiten