Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ST ËRREN-VOORZEGKUNDE. l£>5

ten: Het is daar of daar omtrent: Dan verandert het gefchil merkelyk van aart; En het is der moeite dubbel waardig, by dit onderfcheid een weinig ftil te ilaan, De wezcnlyke nuttigheid der uitbreiding van 's Menfchen Wetenfchap in het Toekomende, en der SterrenVoorzegkunde als het middel daartoe, blykt daaruit,op de onmiddelykfte wyze, en dit is een der gevvigtigfte gedeeltens van onze tegenwoordige Verhandeling.

S 176.

Als ik een Lotgeval zeker en bepaald vooruit weet, dan blyven 'er, 'tis waar, nog Regels en Plichten over om omtrent dit zekere, onfaalbare, en in alle opzichten bepaalde Lot te verkeeren; En myne Voorwetenfchap wel gebruikt, zal, fchoon dat bepaalde Lot niet veranderende, echter bewyzen geven, dat het nuttig geweest zy, myne kennis aldus naar den tyd uitgebreid te hebben ; Zoo als dit hier voren § 23—49 breedvoerig beredeneerd wierd. Maar dit is dan ook alles, wat daaraan by Mensch - mogelykhcid te doen valt, en een zoodanig zeker en bepaald vooruit geweten ongeval, zal niet ontworfield worden. Dan/ wie kan my zulk eene zekere Godfpraak, of Openbaring van een Toekomftig Lot geven? De Astrologist is een Mensch, zyne Kunst zwaar en moeijelyk in de bewerking, en nog moeijelyker in de toepasling. Hy zelve, als hy een oprecht verftandig Man, en geen Enthufiast is, waarfchouwtmy, dat, wanneer zyn werk met oplettenhcid en kunde volbragt is, hetzelve de Waarheid nog maaragternahinkt.

M 5 Dus

Sluiten