Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterren-Voorzegkunde. 193

zaakt zy, in 't fpel te brengen, om dit werk, aan zyn duizend Kundenaryën toetefchryven ? Tot een gering bedrog, tot eencgewoone beguicheling,tot eene giskunde, op waarfchynlykheden gegrond, behoeft men immers indedaad de hulp niet, van een Geest, die fchoon van God gedoemd, en uit zynen Hemel in den Afgrond neder geploft, alle de vermogens van zynen verheven wezenskring heeft behouden! Nog eens, het fchynt, in zeker opzicht, die katyvige Aftrologie, dieineenmuffen hoek verfmeten Speelpop der Waereld in hare kindsheid, te veeleer aangedaan, hare, voor zoo beuzelachtig gehoudene uitwerkzels, aan de listen van eenen gevalle.n Engel des Lichts toetekennen.

S 183.

Maar wat my ten dezen, gantsch onbegrypclyk voorkomt, is dat men hier de Duivel in de Aflrologie wil vinden, niet, waar hareBeöeffenaars bedriegen en misleiden , maar, daar zy de oprechte waarheid zeggen. Het is als of het de onbewimpelde en getrouwe waarheid ware, die hier de hulp van dien Vader der Leugenen noodig had. Welk eene ongerymdheid! zou ik fchier uitroe, pen: Nimmer had de Satan belang by de waarheid, maar integendeel altoos by'tbedrog. De Duivel, zooali 't my voorkomt, zal op de Wanden van Eelfazar het

me n e mene, te Kg L, u P H a r S in niet fchryVan.

En ofhy het geweest zy, die aan Sau/zynen naderenden val, en dood voorzegd hebbe, is voor rekening van die ach- tingswaardige Mannen, welken deze gedachten aanhangen N -Er"

Sluiten