Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sï ERREN-VOORZE GKUND E. 203

uit getrokken gevolg, van een zoo waardig Man te hechten: Maar op ons, maakt het geene de minfte fenfatie; Wyl wy van honderd zoortgelykevertelzelsin ons leven gehoord hebben. Ja zulke voorvallen plegen degewoone ftof opteleveren, waarmedehctKrygsvolk, vooral de Duitfchers, op hunne Nachtwachten, elkander de vaak uit de oogen hielden. Alleen kan ik myne bewondering niet wederhouden te betuigen, dat, daar de Heer Brakel zoo iets zonderlings in dit geval meende te zien, om het aan den Satan toetefchryven, hy hetzelve niet der moeite waardig geöordcelt hebbe, nader te onderzoeken: 't Welk, indien hem de zaak indedaad,daags na dat zy gebeurde, is ter kenuisfe gekomen, en men op de trouw van des Heeren Brakels geheugen ten dezen zich verlaten kan, hem zeer gemakkelyk zou gevallen hebben; Terwyl het gehecle voorval, alsdan, ongctwyffeld, door meer dan één enkele geloofwaardige getuige, zoude zyn geftaafd geworden. Zonderling is het, dat Lieden, die zoo gereed zyn om Wetenfchnppen, welken zy niet kennen, of niet genoegzaam onderzogt hebben, voor bygeloof te houden, wanneer het op Toover- of Spook-Vertclzels aankomt, ftraks gereed ftaan, om dezelven zonder onderzoek, hoe. Biljoen ook, voor prompte Munt aantcnemen, en zich dus zelve zeer vatbaar, voor het zwak van ligtgeloovigheid, dewelke eene Zuster van 't Bygeloof is,tebetoonen. Nog eens, ik houde de wonderbaarlykfte gebeürenisfen, het zy door natuurlyke, of bovennatuurlyke, aan ons onbekende oorzaaken, uitgewerkt, zonder my aan de gantsch bedenkelyke benaming van Spook of Toovery te ftooten, voor zeer mogelyk;

Sluiten