Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204 PROEVE OVER 1) E

lyk, Maar de vernaaien daarvan, moeten echter by my alle de proeven der Gefchicdkundige Zekerheid kunnen doorftaan. *

§ 1S9.

Intusfchen ziet geheel de Waereld, al had, in 't aangehaalde geval, een volkomen guichelfpel en onmiddelyke werkzaamheid van den Satan plaats gehad, dat hetzelve geene de minde betrekking op de Sterren-Voorzegkunde heeft, dan alleen, wanneer het kon doorgaan, aldus te redeneren: De Booze Geest ontwikkelt eene groote en wonderlyke macht, zelfs ingevallen, die geen het minde oogmerk om hem te raadplegen vooronderftellen ; Derhalven fchikt hy de Lotgevallen der Raadplegers van de Aftrologie, naar de geuokkene Horoscopen , die anders in geenen deele hunne vervulling zouden bekomen. Wy willen wel toeftemmen, dat de Booze Geesten in Gods Woord, vele ja groote krachten en vermogens, welken boven ons bezcf gaan, worden toegefchrcven, om door allerleije natuurlyke en bovennatuurlyke invloeden en aanvechtingen, den Mensch tot zondigen te verlokken: Dan dit alles volftaat echter nog zoo maar niet, om de vervulling aan een getrokken Horoscoop, 't welk anders niet zoude uitgekomen zyn, en aldus den fchakel van iemands Lotgevallen, naar welbehagen, eene bepaalde wending te geven. Want, om dit te kunnen volbrengen, zou de Diivelalle die Conti agentia of Gcbcurlykhedcn, die 'er noodig zyn, om dien fchakel, overëenkomftig eene gedane Voorfpel-

ling

Sluiten