Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VOORZEG KUN' DE. 207

S 191.

Thans zullen wy eindigen, met het geen waarmede zyn Hoog Eerwaarde deszelfs Verhandeling over de Horoscoopkunst aangevangen heeft; Namelyk met het onderzoek, in hoe verre Gods geopenbaarde Woord, aan de Aflrologis gunftig ofongunftig zy. Daartoe zullen wy eene algemeene aanmerking laten voorafgaan, hierin beftaande: Dat de Uitlegkundigen, altoos de toegevenheid hebben gehad, om den Bybel te verklaren, geëvenredigd naar het meerdere licht, 't welk zy omtrent de nuttigheid van deze of gene Wetenlchappen verkrygen, of naar de ontwyffelbare zekerheid, die zich aangaande ontdekkingen in de Natuur opdoet; Al fchynt de Heilige Schrift, letterlyk, daar tegen aan te druisfcheu.

§ 192,

Wie herinnert zich niet, het heete gefchil tusfchen de Cartefiaanfche Wysgeeren, en het groote meerdertal der Theologanten, over het loopen of ftilftaan derZonne? Niemand der laatstgemelde twyffelt een oogenblik, of de Istterlyke, uitdrukkelyke en onwederlegbare Verklaring van Gods Woord, was tegen het Syfthema, 't welk den ftilftand van dit Hemellicht daande hield* Men verketterde, als Naturalisten en Vry geesten, die genen, welken dat gevoelen toegedaan zynde, den letterlyken, duidelyken en nadrukkelyken zin der Heilige Schrift, in Jofna X en verfcheiden andere plaatzen,aldus ,;

Sluiten