Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VOOR ZE GKUNDE. .ÜI3

Beftryders der Aflrologie, immer tot dat einde van deze Schriftuurtext hebben gebruik gemaakt; Denkelyk, wyi 'er niets zekerer fchynt dan dit, dat in dezelve van geheel de Sterren-Voorzegkunde geen het minfte gewag gemaakt word. Men zou ook voor het naaste, uit het ftilzwygen van de Ongewyde Gefchiedenis, fchynen te mogen vastdellen, dat de Canaanyten zich weinig met de kennis der Sterren opgehouden, immers daarin geene de minfte vermaardheid gehad hebben; Ten ware men de Pheniciërs mede onder de Canaanyten wilde rekenen. De Heer Krom fchynt denkelyk deze Text aantevocrem om dat onder de misdryveh die vs. io en 14 verboden worden, het omgaan met Waarzeggeryen geteld word. Edoch de Waarzeggers zyn, en worden inden Bybel wel degclyk onderfcheiden, van dezulken di e Voorzeggingen uit de Sterren dalen. Zoo ziet men immers, dat Daniël II vs. 27, door den Propheet zelve, de Sterrekykers en de Waarzeggers ieder afzondcrlyk worden opgegeven. Waarzeggers bemoeiden zich zelve, naar myn weten, met de Voorzeggingen uit de Sterren in 't geheel niet. Zommigen hunner raadpleegden, volgens hun eigen voorgeven, met een'Waarzeggenden Geest of Demon. Anderen, zoo als uit Ezechiel XXI vs. 21 fchynt te moeten opgemaakt worden, ondervraagden de Tera. phim,oi bezagen de Lever der Offerdieren. Anderen, gelyk de Tooveresfe van Endor, vraagden de Doodcn. En in het algemeen, fchenen de Waarzeggers gecnerleijc Wetenfchap, en dus ook geaieAJïrologie 9ten grondli age van hunne Waarzeggeryèh te erkennen: Maar zy fchreven dezelve onmiddelyk toe» aan boven-natuur-

03 iy-

Sluiten