Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü20 PROEVE OVER 'DE

ervaren waren- Dus mag men als iets zekers houden, dat de alhier genoemde Toovenaars, Sterrenkykers, Guichelaars en Chaldeën, zich ook op verfcheiden in zich zelve nuttige Wetenfchappen hadden toegelegd, hoezeer zy die tot hunne ftrafwaardige doeleindcns gewoon waren te bezigen: Immers, nicttcgenftaande het woord Toovenaar, cn dat van Guichelaar, verachtelyk in dc ooren klinkt, zoo is 'er waarichynlykheid genoeg, dat zy buiten cn bchalven den bydand, die zy voorönderfteld worden van den Boozen Geest genoten te hebben, vele Natuurgeheimen bezaten, wier uitwerkingen verbazend waren, en waarvan het gene desaangaande uit dc ongewyde Gefchied vei halen, zoo wel als uit de Gewydc, bekendis, dennayver der grootde Natuurkundigen van den tegenwoordigen tyd, in ftaat is optewekken. liet ftaat ook dus niet tot fchande en oneer van Daniël zelve, en zyne drie Medgezellen, aangetcekend, dat zy onder deze Wyzen gerekend wierden, cn als zoodanig, volgens vs. 13, mede hctMoordgcbod van Nebucadnezar te duchten hadden; Te meer, wyl zy te voren op het gebod van dien Oosterfchen Despoot, eene Babi Ion ifebe Opvoeding hadden genoten, ja tot Magi opgekweekt cn aangelegd waren, naar aanleiding van Daniël J. vs. 4. 5. Zynde die Propheet volgens vs. 17 van dat zelfde Hoofdftuk, door God bovendien befchonken, met Verftand, in allerleije Gezichten en Droomen; Ook fchattede hen Nebucadnezar, volgens vs. 20, tienmaal boven alle Toovenaars en Sterrenkykers, in alle zaken van Ferftandige Wysheid. Wy laten aan zyne plaats,het gevoelen van zommigen,

op

Sluiten