Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN- VOORZEG KUNDE. 221

op deze laatst aangehaalde Text-Vaaifén gegrond, dat Daniël niet alleen de Oniromancie of Droom - Uitlegging geüeffend hebbe, maar zelfs een Sterrcnkyker of Aftrologus geweest zy. Doch zoo veel is uit dit alles zeker; Dat de Magi, en die genen welken daar onder gerekend wierden, zich op 'alle de nuttige en fchoone Kunften en Wetenfchappen, die in hunnen tyd in 't Oosten bekend waren, verftonden; En dat Daniël en zyne Medgezellen, dezelve hebben beöeffend, voorzeker zonder in 't misbruik te vervallen, 't welk de andere Magi voorbcdachtelyk daar van maakten. Moet dan de Aftrologie verworpen worden, om dat zy door de beruchte Voorftanders van Bygeloof en Afgodendienst, zoo te Babelzh elders isuitgeöeffend: Zoo moeten ook gewisfelyk, de Reken- en Wiskunde, de Natuur- en Sterrenkunde, dc Heel- en Geneeskunst, ja wat niet al voor Wetenfchappen meer, welken insgelyks door deze beruchte Volk-Verleiders en Aftruggelaars van den waren God en Zynen dienst beöeffend, ja hen zelfs mede behulpzaam geweest zyn, tot het plegen van dit hun misdryf, voor berispelyk cn drafwaardig verklaard worden: Een befluit, 't welk, zoo als wy zeiden, teveel bewyst, en waarvan de ongerymdheid tastbaar is.

Wy meenen dan nu met de flukken aangetoond te hebben, op wat wyze men de drie door ons opgegevene bedenkingen, overdeBybelplaatfen, die tegen de SterrenVoorzegkunde aangevoerd worden, kan en moettoepasfen; En wy vertrouwen veilig, op grond van dezelve, te mogen befluiten, dat 'er geene Schriftuurtextenzyn, die deze Wetenfchap in zich zelve afkeuren, of mis-

da-

Sluiten