Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3<3 proeve over de

Nacht. Dan dit gaat nog wel eenigzins aan, ten opzichte van de Zon en den Dag, maar niet ten opzichte van de Maan en den Nacht; Want het is de Zon, en in geenen deele de Maan, die beide, Dag en Nacht, regelt: Zelfs brengt de Maan niets toe, tot het regelen van den Nacht; Behalven dat het dan, gelyk wy reeds aangemerkt hebben, niet zoo zeer is een Heerfchen of een Heerfchappy in, maar over den Dag; 't Welk de letter van den Text vs. 18, niet fchynt te gedogen.

S 205.

Doch hoe het ook wezen moge, en welke betcekenis ook de eenige echte en waare zy; Indien de gevvoone Vertaaling van onzen Bybel, eenig gezag hebbe, dan moeten deze woorden, in denGrondtext,hoofdzaaklyk hetzelfde zeggen en betcekenen, wat zy in het Nederduitsch te kennen geven: En dan ontdaat allernatuurlykstdeze Vraag: Of Mozes, fchryvende vooreen Volk, 't welk, behebt met duizende vooröordcelen der Egyptifche gewoontens, zoo onmiddelyk uit een Land kwam, alwaar de Sterren - Voorzegkunde niet flechts geöeffend wierd, maar alwaar zy, buiten tegenfpraak, in den hoogden trap, tot Bygeloovigc en Afgodendienftige eindens openbaar wierd misbruikt, hetzy door eigen inzien, het zy door dc leiding van Gods Geest, niet met alle mogelyke zorgvuldigheid, zoude vermyd hebben, zoodanige uitdrukkingen te bezigen, die in den eenvoudigden zin, en opvatting, aanleiding rhoesten geven, cm de Astrologifche Gronden cn Vooründerflel •

lin-

Sluiten