Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s:,2 proeve OVEft de

Hemels ftaat, daar zy hare meeste kracht uitöeffend, of de fterkfte beduidenis heeft? En dusmeene ik andermaal te mogen vragen, of het gevoeglyk zy te vooronderftellen, dat de Goddelyke Wysheid en Goedheid, by de ingeving van Zk^ra'-Triumphlied, 'twelk denkelyk tot een' algemeenen Zegezang en Volkslied onder Israël is gebruikt, en dus eenen algemeenen indruk moest teweeg brengen, zich van uitdrukkingen zoude bediend hebben, die zulk eene regtftreekfche aanleiding moesten geven, ter bekrachtiging der gronden van de Sterren-Voorzegkunde, indien deze Wetenfchap indedaad voor zulk eenen gruwel, waarom de Canaanyten yerdclgd wierden, moest gehouden worden.

S 207.

Even zoo is 't gelegen, niet alleen met de uitdrukking in Matth. II. vs. 2 , Want wy hebben zyne sterre gezien, maar met het gantfche Gefchiedvcrhaal nopens dc Wyzen uit het Oosten, in dat zelve Capittel. Wy willen zeer wel gelooven , dat de voornaamfte Mannen in dc Uitlegkunde, ten uiterften verlegen zyn, om ovcrëenkomftig de leer eener gezonde Natuur- en Sterrenkunde, dit Verfchynzel te verklaren; En, het zy men hetzelve voor eene nieuwe Ster, een Comeet, of een lichtgevende Verneveling en Luchtverfchynzel boude, men zal, nryns bedunkens, altoos groote zwarigheden ontmoeten, om te vinden, boe men de aanwyzing van de bepaalde plaats , en 't Huis der Geboorte gnzes Heilands, door een lichtgevend, cn dus een alge-

Sluiten