Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VOORZEGKUNDE. 237

macht, als den Grooten Bouwheer van 't Heel-Al, aan de andere zyde; En dus juist die hoofdeigenfchappen van 't Oneindige Wezen ten toon fpreijen, waarin den Sterveling de vervulling, van alle zyne tydelyke cu eeuwige behoeftens en belangcns, als de hoekfteencnp van zynen Godsdienst, vinden kan.

S aioIs deze gedachte nu niet volftrekt geheel en al buiten den haak, dan zou 'er, zoo als ik gezegd heb, een onmiddelyk en regtftreeks bewys voor den wezenlykcn grond der Sterren-Voorzegkunde in leggen: Want geven de Sterren verflag, van de wyze en goede Regeringe Gods, in de beftiering der Gebeurlykheden en Lotgevallen, dan moeten de Sterren gezamelyk een Boek zyn, waarin de Gebeurlykheden en Lotgevallen van de Zedelyke Waereld kunnen gelezen worden, cn dan zyn ook de Hemelfche Ligchamen, zoo als de Astrolog ie leert, Aanwyzers der Toekomende Gebeürenisfen. Dan het ftaat aan ons niet, om hier omtrent ietwes vast te ftellen. Wy werpen deze gedachten Hechts op, al# eene, naar onze meening onzondige befpicgeling, dicwy niet weten, of zy mogelyk door anderen reeds te voren aan de hand gegeven, en misfehien wederom door anderen bereids voor lange grondig wederlegd zy. Wy hebben over deze zaak nimmer iets gelezen, het is een blooten inval, en niet meer, waar voor wy hoegenaamd geen harnas aantrekken. Hoe het hier dan mede gelegen moge wezen, zoo komt het my toch als zeker voor,

dat

Sluiten