Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X s X

lotgevallen van ganfche Ryken, of in zekere algemeene* harmonie, een' toereikenden grond meent te vinden tot die Voorzegkunde; dc omwentelingen en andere groote gebeürenisfen zyn te weinig by geheele Natiën en Koningrykcn, zelfs by de meest bekende en beroemde volken, als de Grieken en Romeinen, binnen den omtrek van eenige honderden of zelfs duizenden van jaren, dan dat men des aangaande, uit de ftanden des hemels op z-tlke tyden , behoorlyke waarnemingen zou kunnen doen, en gegronde gevolgen voor het toekomftige, of tot andere landen, onder andere hemelftreeken gelegen, daar uit afleiden. Uwe edelmoedigheid erkent dit. En wie byna kan daar aan twyfelen? De voorbeelden dir mislukte voorfpellingen van dezen aard, door niet flechts ééncn, maar door verfcheidenen, door zeer velen te gelyk van de beroemdfte mannen in die Kunst, van my bygebracht, doen hier, ter ftaving van dit beweerde, myns oordeels veel, zoo niet alles, af. Ik had die lyst kuunen vermeerderen, met nog andere vruchteloos afgelopene, en gelukkiglyk mislukte , voorfpellingen van dien aard, byzonder van eene my door de Schry vers der Algem. Faderl, Letteroef. N°. Io. bl. 466., onder de aandacht gebracht, en welke nog niet heel lang geleeden zoo veel bekommernis by fommigen in ons vaderland veroorzaakte; dat 'er een van ftaatswegen gerustftellend gelchrift nodig geoordeeld werdt, — 't welke men vindt in de Faderl. Bist. ten onmiddelyken vervolge op wagenaar, D. XXIV. bl. 364. enz., dat ook in de Nieuwe Nederl. Jaarboeken van dat Jaar 1774 voorkomt. En het verwondert my zelven, dat ook daar op Q 5 mr

Sluiten