Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 7 X

ontdekken, door latere Horoscooptrekkers uitgevonden: daar dit immers een zaak is, welke, volgends geloofwaardige berichten, de ondervinding 1'chynt te bevestigen.

Men verhaalt dat ludeman in een zeker geval bedond te zeggen, dat 'er op zulk een tyd, als hem werd opgegeeven, geen Kind met den aan hem genoemden naam kon geboren zyn, en dat ook naderhand by het nazien van het Doopregister, zou gebleeken zyn, dat hy altans waarlyk daar in gelyk had, dat die perfoon, omtrent welken men hem gevraagd had, daar in met éenen anderen naam, of ten minden met nog éénen naam, behalve dc aan hem genoemden, flond aangeteekend. Dit geval evenwel, aan verfcheidenen myner vrienden niet onbekend, en dat voorwaar zeer merkwaardig zyn zou, is my, ten aanzien van fommigecwftandigheden, wel op drie- of vierderleije wyzen verhaald; het welke my wel eens heeft doen vermoeden, of de zaak zelve niet wel wat opgefchikt, en gelyk andere gevallen van dien aard, een weinig vergroot, mogt zyn.

Doch, wat 'er ook zy van dit geval, het welke een in ons Vaderland niet onvermaard perfoon zou betroden hebben: dit behoeve ik U niet te zeggen, hoe de Horoscooptrekkers , die door dc Na amen en Naamplaneeten gewoon zyn te werken, zich onder anderen daar op beroepen, dat by de voorfpelling van lotgevallen, niet overeenkomftig met den naam, welken zoodanig een perloon te voren droeg, zyn naam ook fomtyds aanmerke* lyk veranderd werd: in het byzonder, dat de naam van Abram, toen aan dien gelovigen Aardsvader de belofte

en

Sluiten