Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 19 X

le»,ookby groote Staatsmannen onder fommige heidenfche volken, en dat (indien het gezag of de vooroordeclen van Menfchen hier in aanmerking genomen werden,) het eene> inpgelyk ruim zoo veel ten nadeele, als het andere ten.voordeele, van de Astrologie zou beflisfehen.

3. By het gemelde komt ook nog, (het welk ik U als eene derde aanmerking op uwe PROEVE enz. wilde onder de aandacht brengen,) dat Gy hier en daar de kracht van myne bewyzen niet volkomen fchynt gevat te hebben, of ten minde iets getrokken uit myne redeneering, het welke ik 'er juist zoo zeer niet mede bedoelde: b. v. Gy verbeeldt ü, Myn Heer! dat ik uit de Horoscoop, door Cardanus van onzen HEILAND opgemaakt, de ongeremdheid der Astrologie had willen afleiden, en dan daar uit tegen dezelve redeneeren. Maar dit was eigenlyk myne meening of bedoeling niet: neen maar, gelyk ik te voren uit de gansch kwalyk uitgekomene Horoscoopen van de grootde Meesters in de Kunst, niet van éénen, maar fomtyds van verfcheidenen, uit verfohillende oorden der wereld, omtrent eénc en dezelfde voorfpelde gebeurenis (welke voorfpellin-gen nu en dan wyzeti en dwaazen, geleerden en ongeleerden beroerden,) dit gevolg wilde hebben afgeleid, dat zulke voorzeggingen uit de Sterren, geen gunftig vooroordeel voor het beftaan van zulk eene Wetenfchap, of dc mogelykheid van haare beoefening onder de Menfchen, gaf; zoo heb ik, by tegenftelling, uit die Horoscoop van Cardanus, die, fchoon in alles op eenen g«heel verkeerden tyd en hemelfpiegel bereekend, echter in alle de byzonderheden zoo juist uitkwam, dat de R 4 Man

Sluiten