Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 33 X

aan de Menfchen, onder deGodlyketoelaiting, op eene ofanderewyze, door zynen invloed ware werkzaamgeweest j zal waarheid dan evenwel geene waarheid moeten zynen blyvcn, al werd zy voortgebracht door den Vader der leugenen ? Althans op eene dergelyke ivyze redeneerde cxemens de alexandr yner. , tegen die Christenen, we7ken vooringenomen tegen alle Wysbegeerte, de oorfprong daar van aan de afgevallene Eugelen toefchreeven, als die dezelve uit den Hemel zotiden medegenomen, op aarde gebracht, en den menfchen ingeboezemd, hebben: en welken die oude Kerk leeraar te keer gaat,met aantemer'ken „ dat de dievery dier Engelen, op zich zelve befchouwd, wel eene zwaare misdaad was, doch dat de zaak door hen uit den hemel deelswyze weggevoerd, voortreflyk en achtenswaerdtg bleeve." Over de Wysbegeerte in de Ilde ceuwe onder de Christenen ingevoerd, cn de gefchillen deswegen ontdaan, kunt Gy, des begerende, te recht komen in het Ilde Deel der Ophelderingen van mÓsheims Kerkel. Gefchiedenisfen , ontleend uit twee van 's Mans I.a'ynfohe Werken, en in het Nedcrduitsch uitgegeeven, bl. 90--107 daar men bl. 106. dit oordeel van clemens uit zyne Stromata vindt aangetcekend.

Van de Aflrologie ondertusfchèn zoude ik zoo niet durven fchry ven, als c l e m e n s niet zonder grond deed van de Wysbegeerte, welke hy, ondanks de vooroordeelen van fommigen der eerde Christenen, eene voortreflyke en achtingwaerdige zaak noemt, al kwam zy dan ook van afgevallene Engelen. - Want, fchoon dit met kan gelochend worden, dat waarheid waarheidblyS 3 ve,

Sluiten