Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 36 )■(

Van onze zedelyke, en de natuurlyke gevolgen van onze natuurlyke daaden enz.? — dat dit gefchiede door opmerking ,. en ondervinding van anderen ? — door de historie? — ook uit nafporing van het gene God voorzegd heeft? — Maar nadeelig zou het zeker zyn, indien wy het voor ons toevallige vooraf wisten en wilden weeten, of ook de nette uitkomst der donkere Godlyke Voorzeggingen; waar van fommigen wyslyk, om rede. nen, thans niet optehaalen, met zekere duisterheid moes• ten bekleed zyn, tot dat zy door dc uitkomst bevestigd werden.

Voorwaar, Myn Heer! dit ftuk verdiende wel een nauwkeurig onderzoek. Het is zekerlyk belangryk,en het kon grooten invloed hebben om de zaak in verfchil, of, en in hoe verre, zekere Voorzeggingen uit de Ster ren, en welk foort van Voorzeggingen dan, nuttig of fchadelyk, geoorloofd of ongeoorloofd, te houden zyn, eenigzins nader te bepalen. Zie daar een goed onderwerp voor eenePrysviaag. In hoe ver is de begeerte

am het toekomende te weeten pryslyk? in hoe ver „ laakbaar? — Welke middelen kan en mag men te „ werk ftellen om het toekomende te weeten?" Iets het welke by gelegenheid der uitgave van myn ftukje over de Waarde der Horoscoopkunst, ook reeds aan iömmige Lezers is in den zin gekomen.

Indien myne Verhandeling over de Waarde der Horoscoopkunst, en ons beider gefchryf by die gelegenheid aanleiding geeven mogt, aaneen of ander geleerd Genootfehnp, tot het opgeeven van zulk eene Prysvraag, en dezejve voldoende beantwoord wierd, dan zoude ik

re-

Sluiten