Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 4i X

dezelven met een vlugtig' oog doorteloopen. En zie hier, volgends uw verzoek, eenige van myne bedenkingen. De tyd laat niet .toe om 'er meer byte voegen, of ook dezen te befchaavcn, het welke dezelve echter wel nodig had. Komt die U nog tydig genoeg ter hand, om by uw werkje te kunr.cn gedrukt worden, ik mag lyden, dat het gefebiede, al verkoos UWE. eenige befcheidene aanmerkingen (en andere verwagte ik van UWE. niet,) daar by te voegen; in hope, dat de Lezers, zoo wel als Gy, wel de goedwilligheid hebben zullen, om het gebrekkige, by zonder de ongelykformigheden in taal of fpelling, die kun denkelyk hier of daar zullen onder de aandacht vallen, gunftig overtezien, en over 't geheel den haast verfchoouen, waar- mede deze gefchrecven is.

Met den hartelyken wensch, dat Gy gelukkiger moogt Hagen, dan veele anderen van uwe Kunstgenooten, en de gegrondheid zoo wel als de blykbaare nuttigheid van deze Wetenfchap, met overtuigende proeven en bewyzen kunnende aantonen, daar door het menschdom eenigen wezenlyken dienst zult mogen toebrengen! zal ik dezen thans eindigen, noemende my voords, met alle achtinge,

Myn Heer!

Middelb. den 14. Decemb. 1796.

enz.

HERM. 10. KROM.

NA-

Sluiten