Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LEZER» rs

inleiding der volgende Letteröeffeningen van dat Departement, door deszelfs Medebeftuureren genoodigd 3 voldeedt ook daaraan op den 8^» Januarij.

Ten zelfden tijde door Heeren Beftuureren van het Departement der Tekenkunde uitgenoodigd om, bij het openen hunner Tekenzaal, eenen zelfden taak op mij te neemen , aanvaardde ik dit verëerend voorftel met alle bereidwilligheid, en daaraan voldaan hebbende op den 3den November 1789, genoot ik, voor mijne poogingen, meer dan verwagte voldoening in de goedkeuring van zo veele Kunstvrienden , wier betuigingen ik niet anders dan voor ongeveinsd konde houden.

Met meerder fchroom, en minder verwagting van eene goede uitkomst bij eene te roekelooze onderneeming, befloot ik, op het herhaald aanzoek der Heeren Direcleuren van het Departement der Natuurkunde, den wensch der gefamenlijke Leden van dat Departement niet te leur te (lellen , maar eenen nieuwen blijk mijner dienstvaardigheid te geeven, door ook, offc hoon hiertoe minder bevoegd en gefchikt dan zo veel andere in Natuurkundige ervarenheid uitmuntende Medeleden , bij het ontfluiten van den halfronden Schouwburg der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, de gefamenlijke Leden en verdere genoodigde Gakten, uit naam der Beftuureren, aldaar te verwellekoomen, en ook die Gehoorzaal intewiiden met eene Redevoering, welke door een niet pindcr keurig Muziekftuk, door den HeerescHMirr

op-

Sluiten