Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LEZER. xt

kens afgebrooken , deeden mij dien letterarbeid eindelijk met eenige verhaasting volvoeren , en gaven hierdoor aanleiding tot eenige onnaauwkeurigheeden, die een geoeffend en fcherpziend oog welligt hier en daar nog zal aantreffen: om welke ik gewenscht had dezelve niet door den druk gemeen te maaken. Ik moest Üit vast befluit evenwel eindelijk opgeeven aan het betuigd verlangen van zo veele Vrienden, maar inzonderheid aan de begeerte der Beftuureren en Leden der Teken- en Natuurkundige Departementen dezer Maatfchappijë, om dezelve te bezitten, en zich daarbij altoos aan de eerfte openftelling der volbouwde Kunst- en Gehoorzaalen te herinneren: aan welke bedoelingen ik gemeend heb dezelve te moeten afftaan.

Beide deze Inwijdings-Verhandelingen werden dus, en wel bij elkanderen, door mij ter gemeenmaaking afgeftaan, met geen ander oogmerk, dan waartoe zij door mij waren opgefteld en uitgefprooken, om, ingevolge van derzei ver opfchriften en onderwerpen , het denkbeeld eener voordedige famenwooning en onderlinge betrekking der Kunften en Weetenfchappen, en van het voortreflijk nut eener beoeffening der Teken, en Natuurkunde , boven alle andere minder belangrijke bezigheeden en nietsbeduidende tijdkortingen, door weetlievenden bij eigen overtuiging te doen opvatten of te verleevendigen; inzonderheid ter bevordering der hoofdbedoeling dezer Maatfchappijë bij haare eerfte grondlegging, nuttig te zijn voor zich zei ven en

voor

Sluiten